تخفیف ویژه

تخفیف ویژه

عکاسی محصول

قیمت عکاسی محصول ۷۰۰ هزار تومان می باشد که با تخفیف ویژه می توانید با ۳۵۰ هزار تومان سفارش خود را ثبت کنید.

عکاسی دکوراتیو

هزینه عکاسی دکوراتیو ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان می باشد که با تخفیف ویژه می توانید با ۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان سفارش خود را ثبت کنید.

عکاسی صنعتی

هزینه عکاسی صنعتی ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان می باشد که با تخفیف ویژه می توانید با ۵۰۰.۰۰۰ هزار تومان سفارش خود را ثبت کنید.

عکاسی تور مجازی

هزینه عکاسی تور مجازی ۸۰۰.۰۰۰ تومان می باشد که با تخفیف ویژه می توانید با ۴۰۰.۰۰۰ تومان سفارش خود را ثبت کنید.

طراحی پست اینستاگرام

هزینه طراحی ۹ پست اینستاگرام ۴۵۰.۰۰۰ تومان می باشد که با تخفیف ویژه می توانید با ۲۲۵.۰۰۰ هزار تومان سفارش خود را ثبت کنید.

طراحی پست اینستاگرام همراه عکاسی

هزینه طراحی ۹ پست اینستاگرام با عکاسی ۹۰۰.۰۰۰ تومان می باشد که با تخفیف ویژه می توانید با ۴۵۰.۰۰۰ تومان سفارش خود را ثبت کنید.